AYVALIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

MALZEMENİN CİNSİ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ  
10  EN  051 Plaka Nolu FIAT TEMPRA SXA  Marka  1995 Model Otomobil  Ekonomik Ömrünü Doldurmuş ve Trafikten çekilmiş ₺100.000,00 ₺30.000,00 16.11.2023 11.00  
10 KK 309 Plaka Nolu HONDA Marka 1991 Model Motosklet Ekonomik Ömrü Doldurmuş ve Trafikten Çekilmiş ₺13.000,00 ₺3.900,00 16.11.2023 11.30

 

1-Yukarıda belirtilen malzemelerin 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü satış ihalesi Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde  yapılacaktır.    
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıda sayılan belgeleri  Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.    
a)-Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz yada  Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz geçici teminat mektupları  ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu Senetler yerine düzenlenen belgeler, Ayrıca Geçici Teminat Bedelinin  Ayvalık Malmüdürlüğünün Ayvalık Ziraat Bankasında bulunan TR09000100011000005204 nolu iban hesabına yatırılması, Bankalar Aracılığı ile yatırılmak istenilmresi halinde ise ihale gününde teminata ilişkin Dekont/Muhasebe İşlem Fişi İhale Komisyonuna ibraz edilmesi  gerkmektedir.    
b)-Yasal yerleşim yerini gösterir belge,     
c)-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,    
d)-Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin Vergi  Kimlik numarasını bildirmeleri,    
e)-Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, Yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik  adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga İbare  :RG01/08/2021-31555)   vekaletnameyi vermeler;  , kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a), (c ) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacakveya teklifte bulunacak kişilerin  tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.    
3-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.    
4-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.    
5-Komisyon ihaleyi yapıp  yapmamakta serbestir.             
6-Satışı  yapılacak taşıtlar mevcut yerlerinde Milli Emlak Personeli nezaretinde görülebilir . İhaleye katılacaklar, satışa çıkarılan araçları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı İdarece hiç bir sorumluluk kabul edilemez. 
7-Araçların satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek KDV ve diğer vergiler alıcıya aittir.
İlan olunur.30.10.2023

#ilangovtr Basın No ILN01921164