ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SINDIRGI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü 2024 Yılı Orman Yangınları ile Mücadele ve İhtiyaç Duyulan Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Lowbed Yarı Römork Treyler Kiralama Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/548842

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SINDIRGI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KURTULUS MAHALLESI BALIKESIR CADDESI 25 10330 SINDIRGI/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2665161075 - 2665161295
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü 2024 Yılı Orman Yangınları ile Mücadele ve İhtiyaç Duyulan Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Lowbed Yarı Römork Treyler Kiralama Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Treyler Kiralama ( 24 saat esasına göre sürücüsü ile birlikte ) 120 Gün
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sındırgı orman İşletme Müdürlüğü ve ihtiyaç duyulması halinde idarenin göndereceği tüm Orman Bölge Müdürlüklerinde
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 15.06.2024, işin bitiş tarihi 15.10.2024
d) İşe başlama tarihi : 15.06.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜR YARDIMCISI ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
1- Treyler; En az 2014 ve daha yeni model, en az 400 HP gücünde, katar ağırlığı 35 ton veya üzeri olacaktır.
2- Dorse; platform uzunluğu asgari 5.00 m. azami  5.50 m. (Arka tekerlekler ve indirme müştemilatı hariç), genişliği asgari 2.70 m. azami 3.00 m. ve indirme müştemilatı olacaktır.
ARAÇLARIN KENDİ MALI OLMA ZORUNLULUĞU YOKTUR.
İsteklinin kendi malı ise; Ruhsat yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu
Kiralık olarak temin edilecek araçlar için ise noter onaylı en az 31/12/2023 (Dahil) tarihine kadar geçerli kiralama sözleşmesi olacaktır.
Yukarıda istenen belgeler Yeterlilik belge kontrol tutanağına işlenecek, en avantajlı teklifi veren ilk iki istekliden belgeleri tevsik amacıyla talep edildiğinde idareye sunulacaktır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü araç kiralama hizmetleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02023106