MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

 

ÇANAKKALE BOĞAZ KOMUTANLIĞI SORUMLULUĞUNDA BULUNAN 2 ADET TAŞINMAZIN YIKIMI işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda ve moloz karşılığı ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin
a) Adı : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : GÜMÜSÇESME MAH. FARUK KULA CAD. NO:2 ALTIEYLÜL/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2662394144 - 2662456211
ç) İhale dokümanının görülebileceği adres : GÜMÜSÇESME MAH. FARUK KULA CAD. NO:2 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

2-İhale konusu işin

a) Adı : ÇANAKKALE BOĞAZ KOMUTANLIĞI SORUMLULUĞUNDA BULUNAN 2 ADET TAŞINMAZIN YIKIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : “ÇANAKKALE BOĞAZ KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN VE KAYIT SİLME İŞLEMLERİ TAMAMLANAN 2 ADET TAŞINMAZIN YIKIMI, SONRASINDA ORTAYA ÇIKACAK HURDA KARŞILIĞI, MOLOZLARIN KALDIRILARAK NAKLİ VE BİNA TEMELİNİN BETONARME AKSAMLARI, BLOKAJININ ÇIKARILARAK İDARENİN UYGUN GÖRDÜĞÜ MALZEME İLE DOLDURULMASI” , 1 ADET
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MERKEZ/ÇANAKKALE
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : İlgili belediye tarafından yıkım ruhsatının verilmesini müteakip                 5 (beş) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
e) Muhammen Bedeli : 115.000,00 TL (Yüzonbeşbin Türk Lirası)
f) Geçici Teminat Bedeli (Muhammen   Bedelin en az %3’ü) : En az 3.450,00 TL(Üçbindörtyüzelli Türk Lirası)
g) Güvence Teminat Bedeli : 100.000,00 TL (Yüzbin Türk Lirası)

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.05.2024 – 10.30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
c) Usulü : İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1)Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
d)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubunun verilmesi,
e)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair dekont/makbuz,
f)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen güvence teminat mektubu veya güvence teminatının yatırıldığına dair dekont/makbuz
g)İdari şartnamenin 9.1.(g) maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
h)İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
i)İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu maddenin (a), (b) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
j)Gerçek kişi olması halinde ilk ilan tarihinden sonra alınmış; adli sicil kaydı,
k)Tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürü ve ortaklarının tamamının ilk ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı,
l)İhaleye katılacak istekliler; Ticaret Sicil Gazetesinde geçen tüm ortaklarının ve imzaya yetkili kişilerin, T.C. Kimlik numaralarını ve ortaklık durumlarını gösteren “Ortaklık Teyit Belgesi”, Ticaret Sicil Tasdiknamesi” veya “Yetki Belgesinden” birisinin Ticaret Odasından alınmış onaylı asıl suretini ihale aşamasında yanlarında bulunduracaklardır. İstenmesi durumunda İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.
m)İş Bitirme Belgesi; isteklilerin en az muhammen bedel tutarında tek sözleşmeye dayalı en geç 10 yıl önce kabulü yapılmış yıkım işine ait iş deneyimini gösterir belge. (Söz konusu iş deneyim belgesinin özel sektöre ait olması durumunda işe ait sözleşme, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi ve sözleşmeye ilişkin faturalar veya bu faturaların örneklerinin noter, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri belge ekinde sunulmak zorundadır.)
İş ortaklığı olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının %100’ünü, özel ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %40’ını sağlaması zorunludur.
Mezuniyet belgeleri/Diplomalar: İnşaat Mühendisliği Diploması ihale konusu benzer işlere denk sayılacaktır. (Mezuniyet Belgesi yıllık deneyim tutarı 2.304.5152,00 TL’dir.)
n)Müteahhitlik Yetki Belgesi  [YAMBİS (Y3 YIKIM YETKİ BELGESİ)]
5. İhale dokümanı; 2.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç bir gün önce MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI’ndan temin edilebilecektir İhale Şartnamesi ile diğer evraklar MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI’nda mesai saatleri içerisinde (08.00-17.30) görülebilir.
6.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
2886 sayılı Kanunun 17. ve 18. Maddeleri gereğince İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02028734