BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Muhtelif Marka Model İş Makinaları İçin Filtre Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/159773

 

1-İdarenin
a) Adı : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : ÇAYIRHİSAR MAH. YENİ İZMİR CAD. NO:313 ALTIEYLÜL/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2662391510 - 2662390520
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Muhtelif Marka Model İş Makinaları İçin Filtre Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım 79 kalem (Cat Marka İş Makinaları), 2. kısım 137 Kalem( Muhtelif Marka İş Makinaları) filtre Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Şube Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup 30 gün içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasına müteakip İşe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.03.2024 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eski Kuyumcular Mah Mekik Sok. No:25 Kat :1 Karesi Balıkesir

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1. Kısım Cat Marka Makinaların Orjinal Filtreleri Alımı

Belge Adı Açıklama
MARKA MODEL LİSTESİ ORJİNAL YEDEK PARÇALAR HARİÇ, HER BİR KALEM MALZEMENİN MARKASI VE MODELİ BELİRTİLECEKTİR

2. Kısım Muhtelif Marka ve Model İş Makinalarının Orjinal ve orjinal Muadili Filtrelerinin Alımı

Belge Adı Açıklama
MARKA MODEL LİSTESİ ORJİNAL YEDEK PARÇALAR HARİÇ, HER BİR KALEM MALZEMENİN MARKASI VE MODELİ BELİRTİLECEKTİR

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01982558