İLAN
BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

1) İl Müdürlüğümüz Ayvalık Spor Salonu Büfesi ve Edremit Spor Salonunda bulunan büfesi 1 (bir) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir.        
2) Muhammen bedel ve geçici teminat aşağıdaki gibidir. (Muhammen bedele vergiler dahil değildir.)
      Tesis Adı                                                            Muhammen Bedeli                 Geçici Teminatı
Ayvalık Spor Salonu Büfesi                                      24.000,00TL                              2.400,00TL
                                                                                  
Edremit Spor Salonu Büfesi                                     30. 500,00TL                             3.050,00TL
3) İhale 17 Nisan 2024 Çarşamba günü İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
Ayvalık Spor Salonu Büfesi                                                   Saat  14.00
Edremit Spor Salonu Büfesi                                                  Saat  15.00
5) İhale Şartnamesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Biriminde görülebilir.
6) İhaleye katılacak istekliler istenen belgelerle birlikte 17 Nisan 2024 Çarşamba günü  ihale saatine kadar İhale komisyon Başkanlığına başvurabileceklerdir.
7) İhaleye katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten telgraf, faks ile yapılan teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz.
9) Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
10) 2886 sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılanlar ihaleye doğrudan veya dolaylı katılamazlar.
11 ) İdareye borçlu olanlar ihaleye katılamazlar.
İSTENİLEN BELGELER:
            ŞİRKETLER İÇİN
a) İmza sirküleri (Aslı ya da noter tasdikli sureti)
b) Yetki belgesi   (Aslı ya da noter tasdikli sureti)
c) Geçici teminat bedeli belgesi
d) İhaleye katılmaya yetkili kişinin “adli sicil kaydı yoktur” belgesi.(İhalenin ilan edilme tarihi itibariyle alınmış olacaktır.)
e) İhaleye katılmaya yetkili kişinin ikametgâh belgesi
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi.
g) Ticaret sicil gazetesi
h) Ticaret belgesi
i) Vergi borcu ve SGK/BAĞKUR prim borcu olmadığına dair belge.
ŞAHISLAR İÇİN
a)İkametgâh belgesi
b)Nüfus Cüzdanı fotokopisi
c)Noter tasdikli imza beyannamesi (Vekâletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)
d)Geçici teminat bedeli belgesi
e)İhalenin ilan edilme tarihi itibariyle alınmış “Adli Sicil Kaydı yoktur” belgesi.(Vekâletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)
f)Vergi borcu ve SGK/BAĞKUR prim borcu olmadığına dair belge.
g)Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
***İstenen belgeler son üç (3) ay tarihli olacaktır.
İstekliler,  geçici teminat bedelini İl Müdürlüğümüzün Balıkesir Ziraat Bankası Karesi Şubesi IBAN TR53 0001 0024 0488 2621 2450 01 nolu hesabına yatıracak olup banka dekontu ve ihalede istenen belgelerini 17 Nisan 2024 Çarşamba günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna vereceklerdir.
           
 BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr Basın No ILN02010738