DURSUNBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

2024-2025 TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTAOKULU KAPSAMINDAKİ 440 ÖĞRENCİNİN 180 GÜN SÜRE İLE İLÇE MERKEZİNDEKİ OKULLARINA GÜNLÜK GELİŞ-GİDİŞ TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/827313

 

1-İdarenin
a) Adı : DURSUNBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Cad. No:32 Hükümet Konağı Zemin Kat) DURSUNBEY/ BALIKESİR) 10800 Hükümet Meydanı DURSUNBEY/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2666622309 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024-2025 TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM VE İMAM HATİP ORTAOKULU KAPSAMINDAKİ 440 ÖĞRENCİNİN 180 GÜN SÜRE İLE İLÇE MERKEZİNDEKİ OKULLARINA GÜNLÜK GELİŞ-GİDİŞ TAŞINMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Balıkesir ili Dursunbey ilçesinde bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki 440 ortaöğretim ve imam hatip ortaokulu öğrencilerinin 8 taşıma merkezi okullara 29 araç(hat) ile 180 iş günü taşınması hizmet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-FARABİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2-SARI HOCA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 3-ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 4-MUSTAFA KORKMAZ ANADOLU LİSESİ 5-MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 6-NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 7-MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 8-ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 09.09.2024, işin bitiş tarihi 20.06.2025
d) İşe başlama tarihi : 09.09.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.08.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Taşımalı Bürosu (Bozyokuş Mah. İsmail Dayı Cad. No:32 DURSUNBEY BALIKESİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Öğrenci Taşıma işi, Personel (memur, işçi, askeri personel vb. ) Taşıma İşi, Hasta Taşıma İşi, Şehirlerarası Yolcu Taşıma işi, Şehiriçi Yolcu Taşıma işi ayrı ayrı kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02052686