ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EDREMİT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

2024 Yılında Kullanılmak Üzere Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne Ait Vasıtalar, İş-Koruma ve Üretim Makinaları, Kiralanacak Yangın Araçları, Yangın Ekiplerindeki Jeneratörler ve Kesim Motorlarında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1182370

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EDREMİT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No:9 10300 EDREMİT/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2663731222 - 2663731092
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 Yılında Kullanılmak Üzere Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne Ait Vasıtalar, İş-Koruma ve Üretim Makinaları, Kiralanacak Yangın Araçları, Yangın Ekiplerindeki Jeneratörler ve Kesim Motorlarında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 100.000 Litre Motorin (Diğer), 1.000 Litre Kurşunsuz Benzin (Diğer) 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İhale konusu malların akaryakıt kısmına dahil olanları yüklenici firmanın Balıkesir İli Edremit, Havran, Burhaniye ve Ayvalık İlçeleri ilçe merkezi sınırları dahilinde bulunan Taşıt Tanıma Sistemine Sahip Akaryakıt İstasyonları (Pompa Teslimi) ihtiyaca göre fiş karşılığı teslim alınacaktır. Orman yangını vb olağandışı durumlarda İdarenin talebi üzerine herhangi bir bedel talep edilmeden yüklenici tarafından olağanüstü mahalde teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 31/12/2024 tarihine kadar günlük ihtiyaç duyulan miktarda teslimat yapılacaktır
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.11.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Edremit Or. İşl. Müdürlüğü Cennetayağı Mah. İstasyon Cad. No:9 10300 Edremit/BALIKESİR Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-) İstekli bir akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2-) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş veya iş bitimine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair belgeyi,
3-) İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu Bayilik belgesini,
4-) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesini,sunması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01922170